Informacje prawne

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są  przechowywane i  zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r.  poz.  926, z późn.  zm.).
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dane Firmy:

Firma:  „NAZELI”
Nazik Mokrosińska
91-110 Łódź ul. Łanowa 87 m.11
NIP  947-150-13-50
REGON  100765395
Tel. 667-329-837
Wpis do Działalności Gospodarczej  81469
Nr konta:  PKO BP SA  37 1020 3408 0000 4802 0258 5537

Siedziba firmy:

91-204 Łódź  ul. Traktorowa 128